Veilingvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze veilingvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing bij ieder gebruik van de Veilingwebsite en bij iedere veiling die georganiseerd wordt door de vereniging zonder winstoogmerk “BELGIAN WARMBLOOD FOAL AUCTION” (afgekort “BWFA”) met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Oude Veldstraat 180, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met BTW-nummer 0472.908.058 (hierna de “Onderneming”).

1.2. Door het uitbrengen van een fysiek, telefonisch of online bod of het sluiten van een overeenkomst verklaart de Bieder uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden van de Onderneming, deze te begrijpen, ze te aanvaarden en er een exemplaar van te bezitten.

1.3. De Voorwaarden van de Onderneming zijn van toepassing op zowel ondernemingen in de zin van art. I.1,1° van het Wetboek voor Economisch Recht, als consumenten in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek voor Economisch Recht.

1.4. De Voorwaarden van de Onderneming dienen exclusief te worden opgevat. Bijgevolg stemt de Onderneming niet in met de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden.

1.5. Deze Voorwaarden maken samen met (desgevallend)  (koop-)overeenkomst, de integrale overeenkomst uit (hierna de “Overeenkomst”) en geeft het akkoord tussen partijen volledig en uitsluitend weer wat betreft het voorwerp van de overeenkomst en heft alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp op.

1.6. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Onderneming schriftelijk zijn bevestigd in de Overeenkomst.

 1. Definities

2.1. Bieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een door de Onderneming georganiseerde veiling deelneemt.

2.2. Bod: het door de Bieder op een veiling voor een Kavel geboden bedrag, te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten)

2.3. Kavel: één of meerdere Zaken die op de veiling voor verkoop worden aangeboden.

2.4. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing tot stand komt.

2.5. Koper: de Bieder aan wie de Toewijzing heeft plaatsgevonden.

2.6. Openbare Veiling: een verkoopmethode waarbij roerende zaken door middel van een transparante competitieve biedprocedure onder leiding van een Veilingmeester door een Verkoper worden aangeboden en waarbij Bieders persoonlijk aanwezig kunnen zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben, en waarbij de winnende bieder zich verbindt om de zaken af te nemen

2.7. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van de Onderneming (als koper of namens de Verkoper) aan de Koper dat de Kavel waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen.

2.8. Online Veilingdienst: het online platform waarop de Bieder online een Bod kan uitbrengen.

2.9. Veilingwebsite: de Veilingwebsite waarmee de Onderneming haar veilingdienst aanbiedt.

2.10. Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Onderneming de opdracht heeft gegeven tot het in naam en voor rekening van de Verkoper, verkoper van één of meerdere Zaken.

2.11. Zaken: paarden, veulens en embryo’s.

 1. Registratie

3.1. Om als Bieder telefonisch of online deel te kunnen nemen aan een Veiling is registratie op een door de Onderneming voorgeschreven wijze vereist en dient er door u, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door de Onderneming op een Veiling van toepassing worden verklaard. Deelname aan een Veiling is in ieder geval niet toegestaan indien u niet bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten of indien u handelingsonbekwaam bent.

3.2 De Onderneming behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling, om haar moverende redenen, op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.3 Indien u wenst deel te nemen aan een Veiling dient u zich op eerste verzoek van BWFA op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het u niet is toegestaan om deel te nemen aan een Veiling.

3.4 U bent verplicht om bij registratie alle door de Onderneming aan u verzochte gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen en u garandeert de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan bent u verplicht om de Onderneming onmiddellijk van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De beoordeling van de geldigheid van een registratie en de in dat kader verstrekte informatie berust uitsluitend bij de Onderneming.

3.5 Indien er aan u de gelegenheid wordt gegeven om gebruik te maken van een gebruikersnaam en een wachtwoord geldt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan u gebruik maakt bij een Veiling strikt persoonlijk zijn en door u niet aan derden mogen worden overgedragen. Indien u vreest dat een ander uw wachtwoord kent, dient u de Onderneming hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als u onzorgvuldig bent omgegaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. De Onderneming is al dan niet namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van uw betalingsverplichtingen als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam.

3.6 Zodra de registratieprocedure is voltooid en er een gebruikersaccountant is aangemaakt, kunt u gebruik maken van de door de Onderneming aangeboden online Veilingdienst. Een gebruikersaccountant kan op elk moment middels opzegging door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor u kunnen zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een gebruikersaccount en onverminderd bepalingen in deze veilingvoorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

 1. Veilingprocedure

4.1. De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door de Onderneming bepaald. Dit betekent onder andere dat de Onderneming de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van de Onderneming redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.2 Het aanvangsuur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat de Onderneming gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal de Onderneming onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. De Onderneming is hiertoe evenwel niet verplicht.

4.3 Een Bieder is verplicht om door of namens de Onderneming in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

4.4 De Veiling zal in principe plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. De Onderneming heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.

4.5 Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

4.6 Een Bieder met het één na hoogste Bod is verplicht om zijn/haar Bod 10 werkdagen na de veiling gestand te doen voor het geval het hoogste Bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de betreffende Bieder zijn/haar verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de Koopovereenkomst met de betreffende Bieder om een andere reden niet tot stand komt       

 1. Openbare veiling

5.1. De Onderneming geeft bij bepaalde Veilingen aan de Bieders de mogelijkheid om in het kader van een Openbare Veiling naast het online uitbrengen van een bod via de Veilingwebsite ook ten overstaan van een Veilingmeester in een fysieke ruimte een bod uit te brengen. Ook staat op de Veilingwebsite in dat geval aangegeven op welke locatie de Bieder persoonlijk aanwezig kan zijn.

5.2 In plaats van het uitbrengen van een Bod op een fysieke locatie kan een Bieder bij een Openbare Veiling ook nog steeds een Bod uitbrengen via de Veilingwebsite van de Onderneming.

 1. Toewijzing

De voorlopige toewijzing gebeurt onder opschortende voorwaarde van het akkoord van de verkoper. Onmiddellijk nadat alle paarden voorlopig zijn toegewezen zal het akkoord aan de respectievelijke verkopers worden gevraagd en zal in het openbaar luid en duidelijk worden verkondigd welke Zaken definitief worden toegewezen en welke paarden worden ingehouden.

 1. Omschrijving kavels

7.1. Omschrijvingen van een Kavel en alle inlichtingen op de Veilingwebsite en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” gedaan. BWFA is bij de omschrijving van een Kavel op haar Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. BWFA heeft geen kennis van het Kavel dat wordt geveild noch van eventuele (beperkte) rechten (van derden), lasten of beslagen verbonden aan het Kavel.

 1. Het bod

8.1. Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door de Onderneming wordt aangegeven. De Veiling van veulens en embryo’s start vanaf vijfduizend euro (5.000,00 EUR) en geschiedt “bij opbod” van minimaal duizend euro (1.000,00 EUR), zodra door opbod de som van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) is bereikt dient een opbod minimaal te bestaan uit tweeduizend euro (2.000,00 EUR) . De Veiling van paarden start vanaf vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) en  geschiedt “bij opbod van minimaal  duizend euro (1.000,00 EUR) zodra door opbod de som van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) is bereikt dient een opbod minimaal uit tweeduizend euro (2.000,00 EUR) te bestaan. De Onderneming is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. De Onderneming is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van de Onderneming redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.

8.2 Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod aan de Verkoper. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens de Onderneming en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens de Onderneming en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. 8.3 Als meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens de Onderneming en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.

8.4 De Onderneming en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de door Verkoper ter veiling aangeboden Kavel(s).

8.5 Een Bieder kan zich bij het uitbrengen van een Bod niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.

 1. Prijzen

9.1. Tenzij expliciet anders vermeld ten aanzien van Bieder, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW.

9.2. De Bieder zal bovenop de koopprijs tien (10) procent van de koopprijs, exclusief BTW, verschuldigd zijn aan de Onderneming.

9.3. De Bieder dient naast de in artikel 9.2. vermelde forfaitaire onkosten, tevens de BTW op de koopprijs te voldoen indien zo vermeld.

 1. Betaling

10.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar (hierna de “Factuurdatum”) op de maatschappelijke zetel van de Onderneming of via bankoverschrijving en zijn verschuldigd netto zonder disconto en zonder enige afhouding

10.2. Alle facturen dienen te worden voldaan binnen een termijn van drie (3) werkdagen na Factuurdatum.

10.3. De termijn voor protest tegen een factuur verstrijkt vijf (5) kalenderdagen na Factuurdatum en protest dient steeds per aangetekend schrijven en gemotiveerd te gebeuren aan de maatschappelijke zetel van de Onderneming.

 1. Klachten/ Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van de Onderneming jegens de Bieder beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.

11.2. Iedere vordering van de Bieder tot schadevergoeding lastens de Onderneming vervalt indien deze niet ter kennis werd gesteld conform deze voorwaarden aan de Onderneming of aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee maand nadat het feit waarop de vordering is geënt door de Koper gekend was of redelijkerwijze gekend had moeten zijn.

11.3. De aansprakelijkheid van de Onderneming is beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande Veilingkosten. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de Onderneming wordt uitgekeerd.

11.4. Bij rouwkoop heeft de Onderneming het recht het paard onmiddellijk te herveilen, waarbij het Bod van de oorspronkelijke Bieder/koper niet wordt aangenomen. De oorspronkelijke Bieder/Koper is gehouden het verschil tussen zijn Bod en de eventueel lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan de Onderneming te voldoen.

 1. Risico en levering

12.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, gaat het risico over op de koper op het moment van levering.

12.2.  De levering van het veulen kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van 4,5 maanden  heeft bereikt. Het veulen dient min. 1 week gespeend te zijn bij levering. De eigendom van de embryo gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de Koper aan de Onderneming. De draagmoeder blijft eigendom van de Verkoper en dient nadien teruggebracht te worden, of in onderling overleg kan met de Verkoper anders afgesproken te worden.

12.3. De levering van de Zaak gebeurt op risico en kosten van de Verkoper in zoverre de plaats van levering zich in België bevindt. Koper en Verkoper treffen in onderling overleg de schikkingen over de levering, dewelke pas kan plaatsvinden na integrale betaling aan de Onderneming onverminderd hetgeen bepaald in art. 12.2..

 1. Beëindiging

13.1. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Koper, kan de Onderneming de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst ten laste van de Koper, zal deze aan de Onderneming een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van het de te facturen prijs van de Overeenkomst, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade van de Onderneming.

 1. Overmacht

14.1. De Onderneming is niet aansprakelijk jegens de Koper/bieder voor enige tekortkoming in of ontijdige uitvoering van of voor de gevolgen van enige tekortkoming in of niet-tijdige uitvoering van de Overeenkomst indien voortkomt uit een gebeurtenis die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of geldende opvattingen voor haar rekening komt, zoals onder meer bij natuurrampen, oorlogen, arbeidsgeschillen, protestacties, brand, oproer, explosies, terroristische acties en nationale calamiteiten.

14.2. In geval van overmacht is de Onderneming gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel de Onderneming als de Koper gerechtigd de Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Toepasselijk recht, Interpretatie en forumkeuze

15.1. Voor enige interpretatie van de Voorwaarden, hebben onze Nederlandstalige Voorwaarden voorrang op enige Voorwaarden opgesteld in een andere taal dan het Nederlands.

15.2. Op alle Overeenkomsten gesloten tussen de Onderneming en haar Koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

15.3. Alle geschillen die ontstaan, verband houdend met of voortvloeiend uit de Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Gent.

15.4. Onderhavige Voorwaarden zijn noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de beide partijen te beschermen. Iedere bepaling van deze Voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en laat de toepassing van de overige Voorwaarden ongemoeid.

07/2023

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie